Rubriky
Co je u nás v regionu nového

POZOR!!! Nepropásněte termín vyúčtování dotace na Rozvoj dobrovolnické služby 2022.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2022

§ v souladu se Zásadami na rok 2022 a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace

§ účetnictví vedené odděleně od jiných zdrojů

§ doklady označeny jednotným symbolem, která označuje dotaci MV

§ dodržení limitů stanovených v Zásadách

§ evidence činnosti dobrovolníků není součástí vyúčtování, je uchovávána pro případnou kontrolu oprávněnosti výše poskytnuté dotace

§ v případě dotace na více projektů se vyúčtovává každý projekt (rozhodnutí) zvlášť a zasílá se samostatnou datovou zprávou

§ termín 15. února 2023 pro zaslání vyúčtování i pro vrácení nevyčerpaných prostředků (doprovázeno avízem) § účty: § k 31. prosinci 2022 na bankovní účet MV: 3605881/0710 § k 15. únoru 2023 na depozitní účet MV: 6015-3605881/0710

VÝPOČET % ODCHYLKY ZÁVAZNÝCH KVANTITATIVNÍCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU PRO ROK 2022

§ do závazných kvantitativních indikátorů projektu je možné započítat (za předpokladu naplnění zákonných podmínek) každého dobrovolníka, který za rok projde dobrovolnickým centrem/organizací, nikoliv pouze 1 dobrovolníka na 1 dobrovolnické místo za rok (rozhodující pro posouzení je charakter smlouvy, kterou má dobrovolník uzavřenou), v případě mentoringových programů ale platí, že 1 dobrovolník = 1 dobrovolnické místo za rok

§ pomocná excel tabulka včetně návodu pro výpočet odchylky a případné vratky dotace (není povinná, zaslána bude mailem na konci roku)

§ % odchylka platí v součtu všech dobrovolníků uvedených v žádosti

§ při odchylce ≤ 20 % se dotace nekrátí § od reálné odchylky se odečítá povolená odchylka při jejím překročení! – např. odchylka v počtu dobrovolníků = 30 % → vratka dotace = 10 % z celkové přidělené dotace

SOUČÁSTI VYÚČTOVÁNÍ DOTACE ROKU 2022

1. přehled čerpání dotace (příloha č. 4 Zásad) – možnost spolufinancování projektu dobrovolnickou činností až do výše 10 % celkových projektových nákladů (níže uvádíme příklad vyplnění tabulky)

2. přehled dobrovolníků v realizaci projektu (příloha č. 5 Zásad) – uvedení a zdůvodnění % odchylky počtu dobrovolníků v realizaci projektu oproti počtu předpokládanému v žádosti o dotaci x NOVĚ! komentář k realizaci projektu na mimořádné události (příloha č. 6 Zásad)

3. příloha č. 3 část A vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání (formulář není součástí Zásad, níže uvádíme příklad vyplnění tabulky)

4. účetní evidence čerpání dotace (výjezd z účetnictví, součet analytických účtů, oddělené účetnictví od ostatních zdrojů) – uvést kontakt na zpracovatele vyúčtování (mail, telefon) – veškeré formuláře zveřejňujeme ke konci roku na webu MV

Termín pro zaslání výroční zprávy za rok 2022 (ideálně v elektronické podobě) do 31. července 2023.